FUNDATS ØSTSJÆLLANDS ANDELSVASKERIS FOND

 

 1. Fondens navn er Østsjællands Andelsvaskeris Fond

 2. Dens hjemsted er Stevns Kommune

 3. Fondens formål er at støtte almennyttige og almenvelgørende formål i  Østsjælland. Herunder skal der kunne ydes støtte til uddannelse til personer, der er bosat i eller stammer fra Østsjælland, til kulturelle formål, til tilskud til foreninger, dog ikke til politiske, religiøse eller til fagpolitiske formål, og iøvrigt til generelle formål i Østsjælland efter bestyrelsens skøn. Endvidere kan der gives understøttelse til tidligere ansatte i Østsjællands Andelsvaskeri og til forsørgelse af disses enker/enkemænd og børn.

 4. Fondens egenkapital andrager kr. 6.200.000,- som ved stiftelsen foreligger kontant.

 5. Der tillægges ikke stiftere eller andre særlige rettigheder eller fordele.

 6. Fonden ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Ved et bestyrelsesmedlems fratræden kan den øvrige bestyrelse vælge et nyt medlem. Bestyrelsen kan tillige til enhver til supplere sig op til 7 medlemmer. Ved stiftelsen består bestyrelsen dog af de 7 personer, som sad i den sidste bestyrelse for Østsjællands Andelsvaskeri. De har ret til yderligere at supplere sig med 2 medlemmer med særlig indsigt i henholdsvis juridiske og økonomiske forhold. Herefter kan der ikke udpeges nye medlemmer til bestyrelsen ved udtræden af nogen af de oprindelige 7 bestyrelsesmedlemmer, før antallet af bestyrelsesmedlemmer er faldet til de ovenfor nævnte indtil 7 medlemmer. Det bemærkes, at mindst et medlem af fondens bestyrelse efter den på tidspunktet for fondens stiftelse gældende lovgivning skal godkendes af fondsmyndigheden.
  Ved fremtidig udpegelser af medlemmer til bestyrelsen skal det tilstræbes, at der er en geografisk spredning i bestyrelsen, og at der mindst er et medlem med tilknytning til hver af kommunerne Stevns, Fakse og Vallø.

 7. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere regnskabet.

 8. Fondens overskud uddeles til de i punkt 3 nævnte formål. Bestyrelsen er dog berettiget til at anvende en mindre del af årets overskud, max. 25%, til konsolidering af fondens formue. Endvidere kan bestyrelsen hensætte en del af det overskud, der skal udloddes til senere uddeling, f.ex. hvis der til støtte til et særligt formål kræves et større beløb, end der kan afses i et enkelt år. Ved hensættelsen skal der ske en rimelig præcisering af den senere uddeling, og beløbet skal uddeles inden for 5 år.

 9. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der skal indkaldes til bestyrelsesmøde, når blot et medlem af bestyrelsen kræver det. Indkaldelsen foretages af formanden ved almindeligt brev med 7 dages varsel.
  Vederlag til medlemmer af bestyrelsen må ikke overstige, hvad der må anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

 10. Såfremt bestyrelsen skønner, at tiden er ved at udhule fondens formue, eller det af andre grunde måtte være uhensigtsmæssigt at forsætte fonden i dens hidtidige form, er den berettiget til at udlodde kapitalen på en gang eller over få år eller at sammenlægge fonden med en eller flere andre fonde. Den til enhver tid gældende fondslovgivning skal i disse tilfælde efterleves. Det bemærkes herved, at efter den på stiftelsestidspunktet gældende fondslov kræver dispositioner af ovennævnte art tilladelse fra fondsmyndigheden.

 11. Iøvrigt gælder for fonden den til enhver tid gældende fondslov og øvrige fondsretlige regler, herunder om anbringelse af fondens midler.

ØSTSJÆLLANDS ANDELSVASKERIS FOND info@vaskerifonden.dk